Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Liwigo Ecommerce Tmi:n laatima EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laatimispäivä on 08.09.2023 ja viimeisin muutos on tehty 08.09.2023.

 

Rekisterinpitäjä

Liwigo Ecommerce Tmi, Y-tunnus 3354302-8

Oraskatu 4, 20780 Kaarina

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Liwigo Ecommerce Tmi / Joonas Nummela

Puh: 040 328 1986 / sähköposti: tietosuoja@liwigo.fi

 

Rekisterin nimi

Liwigo Ecommerce Tmi:n asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tietojensa luovuttamiseen rekisteriin.

Rekisterin tarkoitus on asiakasyhteydenpito, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö tilastollisiin tarkoituksiin. Liwigo Ecommerce Tmi käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
 

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:
                                                 
1) Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli ja henkilötunnus. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.
                                         
2) Mahdollinen suostumus lähettää hänelle suoramarkkinointia. 
                      
3) Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.       
                   
4) Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.         
                                    
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Tietoja säilytetään rekisterissä, kunnes henkilö haluaa tietojen poistettavan rekisteristä tai palveluntuottajan toimesta viiden (5) vuoden kuluessa edellisestä käyttäjän tekemästä tilauksesta tai vaihtoehtoisesti viiden (5) vuoden kuluessa rekisteröitymisestä palveluun, jos käyttäjä ei ole tehnyt tilauksia. On huomioitava, että tuotearvostelut sekä sosiaalisen median palveluihin ja muihin vastaaviin julkisiin palveluihin kirjoitetut ja julkaistut tiedot voivat olla näkyvissä verkossa myös henkilötietojen käsittelyn loppumisen jälkeen.
 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun, tilaa suoramarkkinointia tai tekee ostoksen.
Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) asiakkaalta pyydetään erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä niitä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden käsittelyssä käytettävän laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. 
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostiosoitteeseen tietosuoja@liwigo.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@liwigo.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).